Medžlis islamske zajednice Mostar je dio islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Prema pravnim regulativama Medžlis je pravno lice kojeg predstavljaju predsjednik i glavni imam.

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA MEDŽLISA: Ramiz Jelovac, dipl, ecc.
GLAVNI IMAM: Salem ef. Dedović

Osnovni cilj djelovanja Medžlisa je osiguranje uvjeta za izvršavanje vjerskih obaveza muslimana – članova ovog Medžlisa. Riječ Medžlis je arapskog porijekla i u doslovnom prijevodu na bosanski jezik znači mjesto uprave – skupština. U organizacionoj shemi Medžlisa IZ Mostar postoje: vjersko-prosvjetna služba, pravna, finansijska, omladinski krug.

Vjersko-prosvjetna služba

Na prostoru Medžlisa IZ Mostar djeluje 24 džema’ata. Na čelu vjersko prosvjetne službe je glavni imam Salem ef. Dedović koji rukovodi svim poslovima iz ove oblasti.
DŽEMATI I IMAMI:
Gornja Drežnica, imam Džafer ef. Beglerović
Donja Drežnica, imam Eldis ef. Balić
Podgorani – Humi – Prigrađani, imam Admir ef. Čopelj
Potoci, imam Idriz ef. Agović
Livač, imam Ensar ef. Vila
Vrapčići, imam Ćamil ef. Alić
Zalik, imam Šefik ef. Čavčić
Carina – Musala, imami Džafer ef. Šehić i Amir ef. Delić
Brankovac, imami Ilham ef. Puce i Ammar ef. Čopelj
Luka, imam Mustafa ef. Jelovac
Ričina – Cernica, imami hafiz Elmedin ef. Karaman i Enver ef. Husnić
Donja Mahala, imam Jusuf ef. Kafadar
Podhum i Blinovac, imam Haris ef. Pobrić i imam Adnan ef. Jakirović
Jasenica, honorarni imam Miralem Mezit
Opine, imam Seid ef. Maksumić
Kočine – Masline, imam Muhjudin ef. Bećoja
Gnojnice, imam Halil ef. Čolakhodžić
Dračevice, imam MIrsad ef. Fale
Blagaj, imam Hišam ef. Hafizović
Kosor – Malo polje, Sakib ef. Kadrić
Gubavica – Pijesci – Hodbina, imam Abaz ef. Tule
Kružanj, imam Adis ef. Gosto
Podvelež, imam Džemail ef. Hujdur
Nevesinje, Mehmed ef. Čopelj
Napomena: Karađoz-begova džamija ima stalnog mujezina, Arnel ef. Demirović

DŽAMIJE I MESDŽIDI:
Mostaru su od XVI do XXI stoljeća, vakifi darovali 54 mihraba (različitih objekata koji su imali mihrab): 4 potkupolne džamije, 27 mahalskih džamija, 5 mesdžida sa munaricama, 6 mesdžida, 7 tekija sa mihrabom, 4 hana sa mihrabom i musalla. Jedni su gradili a drugi rušili.
Za vrijeme Austorougarske monarhije srušen je jedan mesdžid (1918). Kraljevina SHS ili Jugoslavija od 1930-1934. srušila je 3 mihraba (džamije). Komunistički vlastrodršci su od 1949-1955 srušili i uništili 25 mihraba. Tako da je 1956.g. ostalo 14 džamija i 6 mesdžida, a od 1992-1995 četnički i ustaški fašisti srušili svih preostalih 20 mihraba.
U XVI stoljeću, prije gradnje ćuprije Sulejmana Veličanstvenog bilo je 6 džamija i ćuprija kao munara sultan Selimova mesdžida.
U XVII stoljeću podignuto je 40 mihraba, a u XVIII stoljeću tri, a u XIX i XX stoljeću nijedan.
U XXI stoljeću sagrađene su dvije nove džamije.
Od agresije 1992.g. i urbicida obnovljene su i rekonstruisane sljedeće džamije:
1. Jahja Esfelova sa novom munaricom, u Donjoj mahali,
2. Koski Mehmed-pašina, na Tepi,
3. Nesuh age Vučjakovića, kod mostarskih šehitluka,
4. Ćejvan Ćehajina, kod Karađoz-begove medrese,
5. Ibrahim age Šarića, južni ulaz u grad,
6. Ahmeda age Lakišića, na Ričini,
7. Sevri hadži Hasanova, u Donjoj mahali,
8. Ibrahim ef. Roznamedžije, u centru grada,
9. Hadži Kurtova ili Tabačica, kod Starog mosta,
10. Memije Cernice, u istoimenoj mahali,
11. Baba Beširova, na Balinovcu,
12. Tere Jahjatova, na Carini (obnovljena 50 godina poslije rušenja),
13. Neziragina, kod Starog mosta (obnovljena 50 godina poslije rušenja),
14. Sultan Selimova, na Starom mostu,
15. Bosanki mudžahidi, u Sjevernom logoru,
16. Džamija u Egipatskom selu, u Južnom logoru,
17. Derviš paše Bajezidagića, u Podhumu,
18, Karađoz-begova, u centru grada,
Image
Karađoz-begova džamija
19. Jahja hodžina, na Musalli (Uz ovu džamiju se nalazi i Mostarski muftiluk).
20. Džamija Ali paše Rizvanbegovića na Buni,
21.Ali bega Lafe na Pijesku – Zapadni dio Mostara.

Od nekadašnjih 8 šadrvana ostala su 2, od nekadašnjih 150 česama ostalo je 5, od 9 turbeta ostala 3, od 150 biblioteka ostale su 3 biblioteke. Od 9 hanova ostao je 1 han, također od 3 hamama 1 hamam, od 100-tinjak kuća sa doksatima južnobošnjačko-islamske arhitekture preostalo je desetak kuća, od 25 velikih harema samo jedan. U Arhivu Hercegovine, Muzeju Hercegovine i Franjevačkoj knjižnici čuvaju se mrvice pisanog blaga.

U prigradskim naseljima obnovljene su:

Džamija u Gornjoj Drežnici sa mektebom i gasulhanom,
Džamija u Podgoranima,
Džamija na Humima,
Džamija u Potocima,
Mesdžidu na Lišanima dograđena je munara,
Džamija u Podveležju,
Džamija u Kružnju,
Džamija u Kokorini (nije obnovljena munara),
Džamija u Žuljima,
Džamija u Gnojnicama,
Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju,
Lehina džamija (bez munare) u Blagaju ,
Džamija u Jasenici,
Džamija na Gubavici,
Džamija na Pijescima,
Nedaleko od džamije u Donjoj Drežnici izgrađen je mekteb i imamski stan,

Nove džamije:

Mesdžidu na Lišanima dograđena je munara,
Izgrađena je džamija u Rabini,
Izgrađena je džamija u Dračevicama,
Izgrađena je džamija u Opinama,
Izgrađena džamija u Livču,
Izgrađena džamija u Vrapčićima ( sa dvije munare).
Džamija u Kosoru – Blagaj,
Mesdžid u Kozicama – Mostarsko blato,

U toku su radovi na obnovi:

1. Džamije u Malom polju – Blagaj,
2. Pripremni radovi za obnovu džamija u gradu Nevesinju i Ljubovića džamije na Odžaku

Na pdoručju Medžlisa IZ Mostar, općina Nevesinje, obnovljeni su sljedeći objekti:

Džamija u Kljunima,
Džamija u Donjoj Bijenji,
Džamija u Sopiljima,
Mesdžid u selu Lakat,
Mesdžid u selu Hrušta.
Mesdžid u Postoljanima,
Džamija i mesdžid u selu Kruševljani

Izgrađena:
Džamija u Borovčićima

VAKUFSKA IMOVINA:
U sklopu svojih aktivnosti Medžlis islamske zajednice vodi brigu o vakufskoj imovini koju su mnogobrojni vakifi zavještali u ime Allaha dž.š. na dobrobit svih muslimana. Od sredstava ostvarenih putem zakupnine vakufskih prostora, djelatnosti u njima Medžlis IZ Mostar finansira svoje službe, imame, muallime i hatibe te projekte značajne za zajednicu muslimana na određenom prostoru.
Medžlis IZ Mostar od prestanka rata aktivno radi na obnovi preostale vakufske imovine i do sada je obnovljeno nekoliko vakufskih zgrada u kojima su sada smješteni ( Turski konzulat, I.C. štamparija, restoran Evropa, restoran Kulluk, radio Stari most, Islamski kulturni centar, Centar za obuku, Ministarstvo komunikacija i prometa F BiH, Zira’at banka i td.),

KARAKTERISTIČNE AKTIVNOSTI:
Medžlis Islamske zajednice Mostar nastoji obnoviti sve džamije i mesdžide koji su nekada postojali i za koje je moguće dobiti potrebne administrativne dozvole, a gdje to nije moguće, lokalitete obilježiti prikladnim tablama s natpisima. Više od jednu deceniju Medžlis je izložen administrativno pravnoj diskriminaciji, čestim medijskim napadima, skrnavljenju imovine, problemima oko zaštite svojih objekata…
S druge strane, Medžlis je u stalnom nastojanju da afirmira vjerskoprosvjetnu djelatnost, usmjeren je na traženje efikasnijeg organiziranja mektebske nastave, te stalnog poticanja stvarnog povratka prognanih svojim kućama.

ADRESA: Čiče Milićevića br.1, 88 000 Mostar

telefoni:

glavni imam: 036/ 555-440

sekretar; 036/ 555-441

pravna služba; 036/ 558-615

služba financija; 036/ 558-616

prijemna kancelarija; 036/ 550-727

fax 036/ 555-441

e-mail adresa: info@miz-mostar.com

web stranica: www.miz-mostar.com