Večeras je Lejletu-l-berat (Noć oprosta)

750
Miz Mostar Aktivnosti

Kod muslimana postoje 4 mubarek noći, koje su prema islamskom učenju vrednije u odnosu na druge noći, jer su utemeljeni na obredima islama i sudbonosnim dogadjajima za opstanak muslimana u vremenu i prostoru.Lejletu-l-regaib, Lejletu-l-miradž, Lejletu-l-berat i Lejletu-l-kadr su 4 noći koje muslimani obilježavaju svake godine.Nakon obilježavanja Lejletu-l-regaiba (Noć želja) i Lejletu-l-miradža (Noć uzdignuća), večeras (srijeda 04.07.12) dolaskom akšama stiže i Lejletu-l-berat (Noć oprosta).Noć u kojoj se Uzvišeni Allah, dž.š., spušta na najbliže zemaljsko nebo i prašta grijehe onima koji traže oprosta. Ta noć je Lejletu-l-berat.Hazreti Alija prenosi od Vjerovjesnika, a.s., da je rekao: “Kada nastupi petnaesta noć mjeseca ša’bana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj silazi sa zalaskom sunca na najbliže zemaljsko nebo i pita: ‘Traži li neko oprosta, pa da mu oprostim, Traži li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to otklonim, ima li neko (…) sve do pojave zore.” (Ibn Madze) -Salatul-hajr, nafila koja se klanja povodom Lejletu-l-berata ima stotinu rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Klanja se nakon jacija-namaza.Na svakom rekatu, na kijamu, uči se:- Fatiha (jedan put)- Ihlas (deset puta).(Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Ihjau ulumud-din, Bejrut,1994.,astr.238.)Ukoliko je nekome teško da klanja sto rekata, klanjat će onoliko koliko želi/može.Nijet za ovu nafilu je:“Nevejtu en usalijje lillahi teala salatel hajri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”

—–Bože Milostivi, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog, a.s., pokajanja, ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nas Ibrahimovim, a.s. pravovjerjem, ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj, a.s., lađi, ako nas uhvati strah od silnika osposobi nas Musaovom, a.s., hrabrošću, ako nam se ponudi mržnja spasi nas Isaovom, a.s., ljubavi, ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom, a.s. željom za povratkom.