Skupština Medžlisa IZ-e Mostar jednoglasno podržala rad izvršnog odbora

553
Miz Mostar Aktivnosti

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar na redovnoj sjednici održanoj 25. februara 2012.g. jednoglasno je usvojila izvještaj o radu Medžlisa za 2011.g. i plan rada za narednu godinu s jednim glasom protiv. Sjednici su pored članova skupštine prisustvovali mostarski muftija h. Seid ef. Smajkić i sabornici IZ u BiH s područja Medžlisa Mostar. Članovi skupštine tokom diskusija iznijeli su svoje stavove i prijedloge o efikasnijem i uspješnijem djelovanju Medžlis na planu vjersko-prosvjetnih aktivnosti, potrebi izgradnje novih i nastavku započetih infrastrukturnih objekata uz džematske džamije. I ove godine kao jedno od najkompleksnijih pitanja o kojem se raspravljalo na skupštini bilo je pitanje afirmacije i poboljšanja naplate članarine. Skupština je usvojila i zaključak da Medžlis Islamske zajednice uradi pravilnik o dodjeli adekvatne nagrade najistaknutijim džematskim aktivistima. U svojoj diskusiji Mustafa ef. Jelovac iznio je stavove džematskog odbora Luka koji je tražio dodatna pojašnjenja o Odluci naplate vjerskih usluga za nečlanove Islamske zajednice. Mustafa ef. je zatražio tumačenja na koje vjerske obrede se ona odnosi. Ibrahim Brekalo iz džemata Humi u svom obraćanju je konstatirao kako su vjersko prosvjetne aktivnosti u tom džematu nedovoljne da okupe mlađe džematlije te predložio češća džematska sastajanja, razgovore i aktivnosti. „Naša djeca ne bi trebala ići tamo gdje ne treba. Svjedoci smo da se dešavaju nemili događaji, da se rađaju vanbračna djeca, da se djeci daju nemuslimanska imena“ , naglasio je Ibrahim. Jusuf ef.Kafadar, ocijenivši da se mir, zadovoljstvo i sreća u vremenima materijalističkog promišljanja mogu zadobiti samo čvrstom vjerom u Allaha dž.š. i iskrenim i predanim radom, sugerirao je da se još više pažnje u radu Islamske zajednice posveti odgoju i obrazovanju polaznika mektepske nastave. Dr. Emir Fazlibegović zatražio je ustanovljenje nagrade za najistaknutije džematske aktiviste zašto je prethodno potrebno izraditi i usvojiti pravilnik na nivou Medžlisa. Dr. Fazlibegović je insistirao i na zaštiti zgrade medrese Derviš paše Bajezidagića u Pothumu. Pojašnjavajući Odluke koje je Izvršni odbor Medžlis Islamske zajednice Mostar donio na svojim sjednicama i odgovarajući na postavljena pitanja predsjednik Izvršnog odbora Ramiz Jelovac je podsjetio na činjenicu kako su imamima džamije radna mjesta i kako zajedno sa džematskim odborima trebaju osmišljavati sadržaje i aktivnosti. „Svaki od 24 mostarska džemata ima svoju specifičnost i u tom smislu bi trebale biti osmišljene i džematske aktivnosti. Zadaća Medžlisa je prvenstveno osigurati uvjete rada džemata, osigurati plaću imamu, a ukoliko je potrebna i druga vrsta pomoći svaki od džemata je slobodan obratiti se takvom vrstom zahtjeva“, rekao je Jelovac. Osvrnuvši se na pitanje članarine on je konstatirao kako je Medžlis IZ Mostar pokrenuo nekoliko inicijativa o prikupljanju članarine i afirmaciji novog učlanjenja, ali kako te inicijative nisu nailazile na plodno tlo i kako nisu dale željne rezultate. I muftija mostarski u svom obraćanju posebno je skrenuo pažnju na ovo pitanje. „Siguran sam da ima prostora da se nešto više uradi na tom polju. Mislim da je to obaveza svih nas i da bismo trebali članarini posvetiti više pažnje, jer bismo na taj način bili u prilici, ne samo da uspješnije realiziramo svoje programe, već i da pomognemo drugima“, ocijenio je muftija Smajkić. Prihvatajući muftijine sugestije predsjednik Jelovac je konstatirao kako Medžlis Islamske zajednice pomaže finasiranje na ime godišnju plaće imama u Rudom, te kako je Medžlis Islamske zajednice Mostar pred sobom ima obnovu nekoliko porušenih džamija za što je potrebno osigurati značajna finansijska sredstva.

IZ IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU

U protekloj godini Medžlis IZ-e Mostar realizirano je brojne vjerske, edukativne, odgojne i kulturne programe koji su se odvijali prema godišnjem planu, ukazanim potrebama i godišnjem hidžretkom kalendaru koji prati organizaciju ramazana, bajrama, mubarek–noći, obilježavanja Nove hidžretske godine i Mevluda. Medžlis je kao suorganizator uzeo značajno učešća u manifestacijama kojima se obilježavaju datumi iz odbrambeno –oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, i sve druge manifestacije kroz koje se prožimao duh vjerskog karaktera, a na koje je Islamska Zajednica pozivana i ugrađivana u protokol. Medžlis je bio partner Vakufskoj direkciji u organiziranju manifestacije „Dani vakufa“ koja se održavala ove godine po prvi put, i to u tri grada, Sarajevu, Mostaru i Livnu. U Mostaru su tim povodom priređeni sadržaji u dva dana trajanja. U saradnji sa Kulturnim centrom na Bunuru organizirana je trodnevna manifestacija „Dani biblioteke„ u sklopu programa objedinjavanja biblioteka i svečanog otvaranja, a tim povodom upriličene su promocije novih naslova knjiga i prodajna izložba El-Kalemovih izdanja. U saradnji sa Karađoz-begovom medresom i Muftijstvom organizirana je manifestacija „Veče Kur’ana“ povodom pokretanja zajedničkog projekta Centar za učenje Kur’ana u vakufskim prostorijama uz džamiju u Sjevernom logoru.
Na planu mektebske nastave organizirana su tri velika događaja, sada već utemeljena u tradiciji godišnjeg kalendara Medžlisa: Mektepska Olimpijada za sve učenike mekteba, Mektepska akademija i Kamp za mujezine kao jedinstven odgojno–obrazovni sedmični program. Odgojni rad u predškolskim igraonicama (rad s djecom uzrasta od 3-6. godina) u 2011. godini pojačan je pokretanjem dva nova punkta; Vrapčićima i Livču, uz nastavljen rad u igraonicama na Bunuru, Opinama i Gubavici. Ovaj oblik misijskog rada koji otvara Islamsku zajednicu u javnosti, veže veliki broj roditelja i njihovih prijatelja za ovaj oblik rada.

Rad u džematima

Kada je riječ o vjersko – edukativnim aktivnostima i vrijednim programskim iskoracima u radu izdvojit ćemo aktivnosti džemata: Donja Mahala, Zalik, Musalla, Vrapčići. Na planu socijalno – humanitarnih akcija koje su se vodile pojedinačno u džematima i na njihovu inicijativu, neovisno od sergija koje se raspisuju s većih nivoa, vrlo impresivni rezultati su urađeni u džematima: Gornja i Donja Drežnica, te Zalik. Na temelju godišnjih izvještaja džemata na planu izgradnje džematske infrastrukture dosta je uloženo sredstava i urađeno posla u većini džemata, a posebno u: Vrapčićima (uređenje kompletnog dvorišta i opremanje mekteba), Opinama (pokrivanje džamije, uređenje kompletnog dvorišta), Lakišića džamiji- Ričini (izgradnja mokrih čvorova i abdesthane), Donjoj Mahali (izgradnja imamskog stana i mekteba), Kočine –Masline (izgradnja džamije), Podveležju (na popravci i rekonstrukciji), Potocima – uređenje predvorja džamije, Livču (izgradnja predškolske igraonice), Gubavica –Pijesci (uređenje parkinga i harema), džamiji hadži Ali- bega Lafe na Pijesku (uređenje kompletnog dvorišta, okoliša i dodatni radovi u džamiji), Podgoranima (izgradnja mokrog čvora i zamjena prozora na džamiji), Drežnici, Malom Polju, Kružnju, Humima, Raštanima, Prigrađanima, itd…

Vakufska imovina

Na planu funkcionalne upotrebe vakufske imovine, iako se susretao sa nizom poteškoća, Medžlis Islamske zajednice Mostar uložio je značajne napore. U cilju poboljšanja ekonomske osnove i unapređenja vakufa Medžlis IZ-e Mostar otpočeo je izgradnju nekoliko novih objekata. Ovih dna u toku je završna faza realizacije projekta rekonstrukcije graditeljske cjeline musafirhane Blagajske tekije sa pratećim objektima. Pribavljeno je odobrenje za rekonstrukciju Careva džamija u Nevesinju, te raspisan javni poziv za odabir najpovoljnijeg izvođača radova. U izvještajnoj godini izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuđača nakon raspisanog javnog poziva te počela je obnova Ljubovića džamije u Odžaku kod Nevesinja. Radovi su završnoj fazi. Urađen je projekat rekonstrukcije i podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za obnovu Mesdžid Galičići u Blagaju. Urađen je glavni projekat rekonstrukcije mesdžida i izgradnje dječjeg vrtića u dvorištu Zirai zade (Aršinovića) mesdžida u Mostar. Podnesen je zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje. Izvršena rekonstrukcija mekteba i uređenja dvorišta Ali paše Rizvanbegovića džamije na Buni. Urađen je projekat rekonstrukcije džamija na Babunu-Ilići. Tokom cijele godine po potrebi vršena je popravka objekata kako vjerskih tako i poslovnih od koji treba izdvojiti objekat u Oneščukovoj (11 poslovnih prostora) gdje je urađena kompletna elektro instalacija sa razdvajanjem brojila te uređenje dvorišnog prostora, sanacija Hamama, sanacija kamenog dijela krova i trijema bivše Karađoz-begove medrese i dr. Izvršena je kupovina objekta (bivša upravna zgrada Zemljoradničke zadruge u Blagaju) koja graniči sa vakufskom parcelom.