Kriza Islamske civilizacije

577

Kriza Islamske civilizacije tema je koja se posljednjih desetljeća na poseban način provlači kroz našu svakodnevnicu. Ovo je tema o kojoj razmišljaju, govore i pišu brojni istaknuti intelaktualci širom islamskog svijeta. Briljantnu višedecenijsku, naučno-istraživačku studiju Abdu-l-Hamida Ebu Sulejmana, koja pretendira da postane program izlaska iz apatije i potčinjenosti islamskog svijeta u petak 4.marta predstavili su mr. Ahmet Alibašić, dr. Munir Mujić i prevodilac Ahmed Halilović, profesor Gazi Husrev-begove medrese.

Abdu-l-hamid Ahmed Ebu Sulejman za motiv svog naučnog istraživanja uzima osjećaj da je prioritetno ponovno izgraditi identitet muslimana, povratiti tom identitetu njegovu civilizacijsku moralnu i kreativnu snagu i energiju kako bi islamski civilizacijski projekat mogao uspjeti i kako bi se mogli ostvariti njegovi uzvišeni ciljevi. Ova knjiga je po svom obliku i sadržini iznimno rijetka i iznimno vrijedna studija, koja ne samo da precizno identificira ishodište problema, obrise iskušenja kroz koja prilazi cjelokupan umet već i na temelju izvora Islama nudi rješenja izlaska iz apatije, iz kolonijalne potčinjenosti i uzdizanja u dostojanstvo. Knjiga se više bavi metodologijom izlaska iz kriza već slikanjem historijskih činjenica.

„Abdu-l-Hamid krivicu najviše prebacuje na islamske učenjake koji su pristali da parcijalno posmatraju dileme vjerskog i svakodnevnog. Počeli su razumjevati da je dobro djelo koje zaslužuje sevap samo ibadet, što je promoviralo asketizam i povlačenje sa društvene scene, a s druge strane rad, istraživanje i biznis su smatrani profanim djelima koja ne zaslužuju sevap. Deformacija se desila zbog činjenice da su se učeni ljudi, kada se više nisu mogli iznijeti sa vojnim i politički elitama, povukli u džamije i izolaciju. Od tog vremena do danas vidimo da su predani vjerski autoriteti u svojevrsnoj izolaciji, a ne u stvarnom i realnom životu. Ta činjenica je proizvela podvojenost i pukotinu u muslimanskom duhu.“, istakao je dr. Mujić.

Govoreći o knjizi svog profesora mr. Ahmed Alibašić je rekao da za koncept izlaska iz krize kojeg predlaže Abdu-l-Hamid Ebu Sulejman islamski svijet ne treba ničiju dozvolu. „Autor govori o pedagoškoj nepismenosti umeta i samoizolaciji. On govori kako smo čak pogrešno razumijevali i Poslanika. Poslanik nikada nije udario niti jedno dijete, međutim u svim našim tradicijama nalazimo batinu kao pedagošku metodu. Kad imaš takav autoritaran odgoj kakvu onda ličnost formiramo? Ličnosti koje su inferiorne, uplašene i koje traže kratkoročna rješenja. Na taj način dobijemo generacije mentalno odgojenih„robova“. Abdu-l-Hamid zagovara duhovni angažman buđenja ljubavi prema djeci. Ljubavi roditelja, koja je prirodna, treba dodati ljubav učitelja i ljubav šire zajednice. Tako ćemo dobiti novu generaciju koja neće imati mentalitet roba. I mi s tom generacijom možemo u bolju budućnost.“, kazao je mr. Alibašić.

Komentarišući Abdu-l-Hamidova zapažanja o tome zašto je uspjela islamska civilizacija, šta je dovelo do njenog pada i šta je to što može islamsku misao revitalizirati profesor Ahmed Halilović je kazao kako će ova knjiga dovesti do dijaloga i zaokruživanja elemenata potrebnih za uspjeh projekta islamske civilizacijske reforme koja se odavno očekuje i za kojom čovječanstvo ima sve više potrebe, jer su nepravde materijalne globalizacije sve veće i sve veća je arogancija te globalizacije.