Akademik Duraković: Intelektualac mora biti savjest svoga društva

781
Miz Mostar Aktivnosti

„Neka iskušenja Bosne i Bošnjaka danas“ naziv je tribine koju je sinoć (07.05) u Mostaru u okviru manifestacije „Dani Mevludi i zikra“ održao akademik Esad Duraković. Akademik Duraković je u svom izlaganju otvoreno govorio o pogubnosti loših pojava i kretanja u aktuelnim zamaglicama društveno sociološke zbilje.

„Čini mi se da nikad nije bilo teže nego što je danas“, na početku tribine konstatirao je akademik Duraković. Tražeći opravdanje da govori pred mostarskim Bošnjacima on je ocijenio kako je malo gradova u BiH koji su mučenici kao Mostar, kako je malo gradova koji tako dugo trpe posljedice agresije kao što to trpi Mostar. „Položaj Bošnjaka u BiH moramo posmatrati u datom regionalnom i globalnom kontekstu jer sve pojave možemo tumačiti samo ako se posmatraju u određenom kontekstu. Danas je izvan svake sumnje u Evropi i u svijetu pojačana islamofobija. Ovo što se dešavalo Bosni i Bošnjacima desilo se u tom kontekstu. Islamofobija je sve jača iz dana u dan“, rekao je Duraković.

Prema njegovom mišljenju Hantingtonova teza o sukobu civilizacija je tačna, s tim što je Duraković taj sukob nazvao sukobom kultura. „Ja vjerujem da sve što se desilo Bošnjacima, desilo im se zato što su muslimani. Jedini muslimani u Evropi koji su djelatan politički faktor su Bošnjaci i nastojalo se da se ta djelatna pozicija, kao političkog faktora, marginalizira i neutralizira“, rekao je Duraković, ocijenivši kako se nastojalo muslimane svesti na folklornu vjersku skupinu. U tom procesu značajnu ulogu imali su mnogi međunarodni faktori , a takvih skupina i pojedinaca je bilo i među samim Bošnjacima kako bi se stvorila situacija beznađa i izgubljenosti. Duraković je primijetio kako u ovoj fazi agresije na BiH Bošnjaci nisu na nivou na kojem su bili u toku rata. „Na sceni je užasna segmentacija i parcijalizacija Bošnjaka“, naglasio je Duraković. Analizirajući ulogu orijentalistike kao nauke Duraković je zaključio kao je njen osnovni cilj bio ubijediti javnost da su muslimani na nižem stupnju od zapadnog čovjeka i otuda pojava sve veće i sve jače islamofobije. „Studenti orijentalistike su se učili kako je svaka druga riječ u arapskom jeziku vezana za nasilje“, referirao je Duraković.

Govoreći o društveno političkim kretanjima među Bošnjacima danas Duraković je najprije kritizirao akademsku zajednicu „koja šuti“. „Oni ne samo da se ne oglašavaju, i ne samo da šute već oni zbog honorara devastiraju stvarne vrijednosti. Prvo što treba zamjeriti je taj jad i čemer od akademske zajednice, koje zapravo nema“, rekao je Duraković, jer osnovno svojstvo intelektualca je da sve svoje moralne i naučne kapacitete stavi u službu javnosti radi zaštite općih interesa i zajednice. „Intelektualac ne može biti podložan nijednoj političkoj partiji, ne može biti kupljen. Mora imati puni moralni integritet. Intelektualac mora biti savjest svoga društva. A takvih je vrlo malo. Ta činjenica je jedan od ključnih hendikepa našeg društva“, kazao je Duraković.

Ponovivši tezu prof.dr. Mustafe Imamovića kako nema Bosne bez Bošnjaka niti Bošnjaka bez Bosne, Duraković je kritizirao i nizak stepen spremnosti bošnjačkih partija da postignu suglasnost oko elementarnih nacionalnih vrijednosti. „Nažalost, oni se glože. Stvaraju neke nevjerovatne koalicije koje nastaju na tlu razaranja državnih institucija. Ne možemo biti zadovoljni aktuelnom situacijom. Moramo naći minimum zajedničkog interesa, jedan prag koji se ne smije preći“, poručio je Duraković. On je otvoreno govorio i o ulozi Islamske zajednice koja, prema njegovom mišljenju treba zadržati vlastitu nezavisnost od utjecaja politika i koja bi trebala djelovati u pravcu educiranja najširih slojeva bošnjačkog nacionalnog tkiva. Pogotovo za važnu ulogu Islamske zajednice Duraković smatra u predstojećem popisu stanovništva.