Miz Mostar Aktivnosti

KONKURSNA KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA

MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR

raspisuje

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora društva

I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:

1.Direktor privrednog društva Contact travel doo Mostar – 1 izvršilac

2.Direktor privrednog društva IC Štamparija doo Mostar – 1 izvršilac

3.Direktor privrednog društva Bašluk doo Mostar – 1 izvršilac

II. Opis upražnjene pozicije

Direktor  društva obavlja poslove glavnog menadžera društva i u skladu s tim obavlja sve poslove  predviđene Zakonom o privrednim društvima, Statutom privrednog društva i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koje regulišu ovu oblast.

III. Kandidat treba ispunjavati opće uslove:

– Da je stariji od 18 godina

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

– Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup

– Da nije na funkciji u političkoj stranci

IV. Posebni uslovi

– SSS,VS ili VSS ekonomske, pravne ili tehničke struke (Bašluk doo)

– VSS ekonomske, pravne ili tehničke struke (IC Štamparija Mostar, Contact travel Mostar)

– minimalno 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima

– informatička pismenost,poznavanje Microsoft office aplikacija

– aktivno poznavanje engleskog jezika (Contact travel)

– prijedlog plana razvoja i poslovanja za 4 godine

Osobine koje se traže od kandidata

– posvećenost poslu

– visok stepen motivacije za posao

– sposobnost dobre procjene karaktera, taktičnost i samopouzdanje

– sposobnost za analizu i tumačenje

– dobro poznavanje pravnog okvira u kome se odvija poslovanje

– nepristrasnost i pravičnost

V. Uz prijavu i biografiju kandidati su dužni dostaviti:

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju (Kantonalni sud)

– diploma odgovarajuće struke

– izvod iz matične knjige rođenih

– potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu

– ovjerena ozjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci

– program rada i razvoja za vrijeme trajanja mandata (koji obavezno sadrži “Prilog 1”, a koji se temelji na preciznim projekcijama i izvorima finansiranja)

– potvrde ili certifikati o informatičkoj i jezičkoj pismenosti

Svi dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije, te na dan otvaranja prijava ne smiju biti starije od tri mjeseca.

Dokumentacija se neće vraćati po završetku konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati će biti pozvani na intervju.

VI. Mandat direktora traje 4 godine od dana imenovanja

VII.  Prijave sa dokumentacijom slati na adresu: Medžlis islamske zajednice Mostar, UL: Č. Miličevića 1, 88108 Mostar sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora:

Direktor privrednog društva Contact travel doo Mostar

Direktor privrednog društva IC Štamparija doo Mostar

Direktor privrednog društva Bašluk doo Mostar“

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objave u dnevnim novinama.

PRILOG 1

Plan poslovanja mora da sadrži:

1. Broj radnika

Za firmu   ___________________

Organizaciona jednica _________________________

2017 2018 2019 2020

2. Ukupan prihod i rashod (Za svaku organizacionu jedinicu prikazati po godinama):

Za firmu   ___________________

Organizaciona jednica _________________________

Godina 2017 2018 2019 2020
Prihod
Rashod
Razlika

3. Ukupan prihod po uposlenom radniku i dobit po uposlenom radniku

 

Za firmu   ___________________

Organizaciona jednica _________________________

Godina Broj radnika Ukupan prihod Dobit po uposlenom radniku
2017
2018
2019
2020

 

4. Investicija

 

Za firmu   ___________________

Organizaciona jednica _________________________

Godina Oprema i inventar (Zanavljanje) Oprema i inventar (Proširenje) Objekat i građevinski radovi
2017
2018
2019
2020

5. Izvor finansiranja investicije po godinama

 

Za firmu   ___________________

Organizaciona jednica _________________________

 

Godina Amortizacija Dobit Kredit
2017
2018
2019
2020

 

6. Prihod može biti vrednovan samo po naplaćenoj realizaciji do 31.01- za prethodnu godinu.

i izmirenje obaveza prema dobavljačima ne duže od mjesec dana.

Napomena:

*Ovaj obrazac trpi izmjene po potrebi autora ukoliko ne gubi smisao naveden u originalu.