Na osnovu člana 18. Statuta „Contact travel“ d.o.o. Mostar, v.d. direktor raspisuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta u komleksu Podveležje

Recepcioner – 2 pozicije

Kratak opis posla:

prijem, prijava, odjava gostiju,
tačan unos i ažuriranje podataka gostiju u sistem,
naplata usluga i izdavanje računa,
pružanje svih informacija gostima hotela,
primanje pohvala i pritužbi te profesionalno rješavanje istih,
bliska saradnja sa odjelom domaćinstva kao i saradnja s ostalim osobljem hotela u cilju ispunjavanja svih zahtjeva od strane gosta,
rad u smjenama – prva, druga i noćna smjena, vikendima i tokom praznika,
svi ostali poslovi prema uputama generalnog direktora hotela.

Poželjne karakteristike:

Poznavanje recepcijskog posla – prednost
Organizacijske i komunikacijske vještine
Usmjerenost na kvalitet rada i zadovoljstvo gostiju
Visoka razina odgovornosti u obavljanju radnih zadataka
VSS – poželjna
Sistematičnost i preciznost
Sklonost timskom radu
Aktivno znanje Engleskog jezika (perfektno poznavanje u govoru te profesionalnoj komunikaciji), prednost poznavanje još jednog stranog jezika

Spremačica – 2 pozicije

Kratak opis posla:

održava čistoću u hotelskim kapacitetima i Centru za stare osobe,
održava čistoću u svim zajedničkim prostorijama hotela i Centra za stare osobe,
čisti, posprema sobe, održava higijenu u hotelskim kapacitetima i Centru za stare osobe,
održavanje vanjskih javnih površina,
vrši zamjenu posteljine,
vrši dezinfekciju sanitarnih uređaja u sobama, drugim prostorima i javnim površinama,
prenosi čistu i prljavu posteljinu,
radi i druge poslove po nalogu Direktora, odnosno pretpostavljenog,
poslodavac može zahtijevati od zaposlenog da obavlja i druge poslove i srodne dužnosti,
rad u smjenama, vikendima i tokom praznika,
za svoj rad uposlenik odgovara generalnom direktoru, te direktoru Centra za stare osobe.

Poželjne karakteristike:

NSS
Poželjno radno iskustvo na istim poslovima u hotelijerstvu

Glavni kuhar – 1 pozicija

Kratak opis posla:

koordinira rad u kuhinji,
učestvuje u pripremi menija sa normativima za hotel i Centar za stare osobe,
kontroliše kvalitet jela koja se spremaju kako za hotelske goste tako i za korisnike Centra za stare osobe, direktno je odgovoran za njihovu hemijsku, zdravstvenu i mikrobiološku ispravnost,
priprema sva jela po prethodno sačinjenom meniju i normativima,
vrši završnu kontrolu jela koja se spremaju (ukus, miris, boja, izgled) za goste hotela i korisnike Centra za stare osobe,
odgovoran je za distribuciju i lijepo oblikovanje jela koja se poslužuju kako u hotelu tako i u Centru za stare osobe,
odgovoran je za ličnu higijenu kako svoju tako i osoblja koje kontroliše,
učestvuje u spremanju složenijih menija za potrebe restorana / svadbi / treninga / seminara / konferencija / svečanih prigoda,
vrši kontrolu kvaliteta sirovina koje se koriste za pripremanje jela,
odgovoran je za primjene i provođenje HACCP, ISO I HALAL STANDARDA,
odgovoran je za potrošnju sirovina,
poslodavac može zahtijevati od zaposlenog da obavlja i druge poslove i srodne dužnosti,
za svoj rad uposlenik odgovara generalnom direktoru hotela, te direktoru Centra za stare osobe,
rad u smjenama / vikendima i tokom praznika.

Poželjne karakteristike:

Poželjno radno iskustvo na istim poslovima min. 1 god kao kuhar

Pomoćni kuhar – 1 pozicija
Kratak opis posla:

preuzima namirnice koje su predviđene za pripremanje jela za taj dan prema vrsti, količini i kvalitetu po normativu,
sprema sve vrste jela koja su tog dana na jelovniku kako gostima hotela tako korisnicima Centra za stare osobe,
odgovoran je za eventualne propuste u radu, kao i za kvalitet i kvantitet jela koja je pripremio na svom radnom mjestu,
odgovoran je za čistoću radnog prostora,
pri obavljanju radnih zadataka mora biti propisno obučen, uredan te mora koristiti sredstva HTZ predviđena za to radno mjesto,
dužan je prema korisnicima usluga biti ljubazan i uslužan,
poslodavac može zahtijevati od uposlenog da obavlja i druge poslove i srodne dužnosti,
rad u smjenama, vikendima i tokom praznika,
za svoj rad uposlenik odgovara glavnom kuharu.

Poželjne karakteristike:

VKV/KV
Poželjno radno iskustvo na istim poslovima, min. 1 god kao kuhar u hotelu ili restoranu sa referencama

Pomoćni radnik u kuhinji – 1 pozicija

Kratak opis posla:

pomaže glavnom kuharu i pomoćnom kuharu u pripremanju jela, obavljajući pojedine operacije koje mu isti odredi: prženje, pečenje, sječenje, mješanje, dinstanje, itd.
pomaže u pripremi linije, donošenju i slaganju inventara, dodaje hranu,
učestvuje u spremanju prostijih jela,
vodi brigu o čistoći radnog prostora, uređaja i inventara,
vrši pripremu namirnica za spravljenje jela: čišćenje, ljuštenje, oblikovanje,
pomaže u pripremi namirnica za ostala zanimanja: mesare, burekdžije itd.
obavlja poslove pranja i čišćenja posuđa, inventara, uređaja za pripremanje hrane,
obavlja i druge zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac kome je odgovoran za svoj rad,
rad u smjenama, vikendima i tokom praznika,
za svoj rad uposlenik odgovara glavnom kuharu.

Poželjne karakteristike:

VKV/KV
Poželjno radno iskustvo na istim poslovima min. 1 god kao kuhar u hotelu ili restoranu sa referencama

Konobar – 3 pozicije

Kratak opis posla:

priprema stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje,
priprema prostora namijenjenog posluživanju gostiju,
raspoređivanje stolova i stolica, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kućnoga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike, cjenike itd.),
doček gostiju (pozdravljanje, određivanje prikladnoga stola, pomoć pri odlaganju garderobe,
poznavanje jelovnika, odnosno preporuka o specijalitetima kuće,
uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića
pospremanje stola, priprema računa,
posluživanje hrane korisnicima Centra za stare osobe,
pospremanje tanjira / pribora nakon obroka u Centru za stare osobe,
preuzima namirnica koje su predviđene za pripremanje jela za taj dan prema vrsti, količini i kvalitetu po normativu,
dužan je prema korisnicima usluga biti ljubazan i uslužan,
poslodavac može zahtijevati od uposlenog da obavlja i druge poslove i srodne dužnosti,
za svoj rad uposlenik odgovara glavnom kuharu,
rad u smjenama, vikendima i tokom praznika.

Poželjne karakteristike:

VKV/KV
Poželjno radno iskustvo na istim poslovima min. 1 god kao konobar u hotelu ili restoranu sa priloženim referencama
Aktivno poznavanje Engleskog jezika

Socijalni radnik – 1 pozicija

Kratak opis posla:

vrši socijalno-anamnestičku obradu kandidata za usluge Poslodavca,
aktivno učestvuje u svim radnjama prilikom prijema, premještanja i otpusta korisnika usluga, prvom kontaktu i prikupljanju potrebne dokumentacije,
svakodnevnim kontaktima sa korisnicima usluga, radi na njihovoj adaptaciji i po zapažanjima iz tih kontakata rješava uočenu problematiku,
vodi dosije korisnika usluga i potrebne evidencije,
procjenjuje sklonosti i interes korisnika usluga za uključivanje u radnu terapiju prema njihovim psihofizičkim sposobnostima,
rješava socijalnu problematiku korisnika usluga,
vrši prijem penzija korisnika usluga na osnovu punomoći (ovlaštenja),
ostvaruje prvi kontakt sa kandidatom za korisnika usluga i na osnovu socijalne anamneze daje prijedlog za vrstu usluga,
sarađuje sa institucijama, organima i organizacijama, te srodnicima korisnika usluga u cilju sveobuhvatne i kvalitetne usluge,
vodi radno-okupacionu terapiju korisnika, prema njihovim sklonostima i psihofizičkim sposobnostima,
učestvuje u organizovanju kulturno-vjerskog-zabavnog života korisnika usluga,
prati korisnika usluga (psiho-gerijatrijski slučajevi) prilikom smještaja i otpusta iz zdravstvene ustanove,
učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija između korisnika usluga,
obavještava nadležni organ odnosno porodicu u slučaju smrti korisnika, radi organizovanja dženaze/ukopa korisnika usluga,
učestvuje u izradi plana rada i izvještaja o njegovoj realizaciji,
vodi brigu o imovini korisnika na smještaju kod Poslodavca,
učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija,
za svoj rad uposlenik je odgovoran direktoru Centra za stare osobe,
obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Centra za stare osobe.

Uslovi za radno mjesto Socijalni radnik :

Stručna sprema: VSS – VII stepen

Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: 1 godina

Medicinska sestra – 4 pozicije

Kratak opis posla:

organizuje i koordinira rad sa područnom ambulantom,
brine se i vodi nadzor i evidenciju nad podjelom terapije,
vodi ambulantni protokol,
vodi brigu o medicinsko-tehničkom inventaru,
stara se o svakodnevnim životnim potrebama korisnika usluga,
prati promjene zdravstvenog stanja korisnika i provodi mjere za njegovo poboljšanje,
vodi brigu o sterilnosti zavojnog i drugog sanitetskog materijala i opreme,
vodi brigu o higijeni korisnika usluga, njihovog posteljnog rublja, higijeni prostora koji koriste korisnici usluga,
učestvuje u permanentnom radu koje se tiču bolesnih korisnika usluga,
brine o profesionalnom i pravilnom odnosu prema korisnicima usluga Centra za stare osobe, kao i njihovom međusobnom odnosu,
učestvuje u radu stalnih i povremenih komisija,
rad u smjenama – prva, druga i noćna smjena, vikendima i tokom praznika,
za svoj rad uposlenica/ik odgovorna/an je direktoru Centra za stare osobe,
obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Centra za stare osobe.

Uslovi za radno mjesto Medicinska sestra u smjeni :

Stručna sprema: SSS – IV stepen medicinskog smjera

Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo: 1 godina

Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su uz potpisanu prijavu na konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova (original ili ovjerena kopija) kako slijedi:

biografija sa adresom i kontakt telefon, uz naznaku na koju poziciju se kandidat prijavljuje,
dokaz/diploma/svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi.

Uz prijavu je poželjno dostaviti:

potvrda/uvjerenje kao dokaz o traženom radnom iskustvu.

Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici Službe za zapošljavanje HNK www.szzhnz-k.ba i sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs s potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

„Contact travel“ d.o.o. Mostar
Trg Ivana Krndelja bb
88 000 Mostar
s naznakom
„Za Konkursnu komisiju“