KONKURSNA KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA
MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR

raspisuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje

Direktora privrednog društva Contact Travel d.o.o. Mostar

I Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:
Direktor privrednog društva Contact Travel d.o.o. Mostar – 1 izvršilac

II Opis upražnjene pozicije

Direktor društva obavlja poslove glavnog menadžera društva u skladu s tim obavlja sve poslove predviđene Zakonom o privrednim društvima, Statutom privrednog društva i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koje regulišu ovu oblast.

III Kandidat treba da ispunajva opće uslove:
 da je stariji od 18 godina
 da je državljanin Bosne i Hercegovine
 da nije na funkciji u političkoj stranci

IV Posebni uslovi
 VSS ekonomske, pravne ili tehničke struke
 minimalno 3 godine radnog iskustva
 informatička pismenost, poznavanje rada Microsoft office aplikacija
 aktivno poznavanje engleskog jezika

Osobine koje se traže od kandidata

 posvećenost poslu
 visok stepen motivacije za posao
 sposobnost dobre procjene karaktera, taktičnost i samopouzdanje
 sposobnost za analizu i tumačenje
 dobro poznavanje pravnog i ekonomskog okvira u kome se odvija poslovanje
 nepristrasnost i pravičnost

V Uz prijavu i biografiju kandidati su dužni dostaviti:

 izvod iz matične knjige rođenih
 uvjerenje o državljanstvu
 diploma odgovarajuće struke
 potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu
 ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci

Svi dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije, te na dan otvaranja prijava ne smiju biti starije od tri mjeseca.
Dokumentacija se neće vraćati po završetku konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nakon provođenja konkursa, kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa će biti pozvani na intervju. Cilj intervjua je utvrditi stručnost i osposobljenost kandidata za obavljanje poslova. Po završetku izborne procedure, a prije preuzimanja dužnosti, primljeni kandidat dostavit će ljekarsko uvjerenje o tome da je zdravstveno sposoban obavljati navedeni posao i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup, ne starije od 30 dana.

VI Mandat direktora traje 4 godine

VII Prijave sa dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

Medžlis Islamske zajednice Mostar
Čiče Miličevića 1, 88 000 Mostar sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora privrednog društva Contact Travel d.o.o. Mostar“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Medžlisa IZ Mostar www.medzlismostar.ba i sredstvima javnog informisanja.