Miz Mostar Hutbe

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Koji je izabrao da nam islam bude vjera a Muhammed s.a.v.s. vjerovjesnik, upućivač i poslanik.

Hvala Allahu Gospodaru svjetova Koji je sve stvorio i kako treba uredio. Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda s.a.v.s. sa uputom cijelom čovječanstvu i to svjetlo je Njegovom milošću došlo i do nas.

Oni koji ga budu slijedili su na pravom putu i biće spašeni, a oni koji to odbiju biće od stanovnika džehenema i u njemu će vječno ostati.

Draga braćo, danas je deveti Rebiul-ewel. Do datuma rođenja našeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. ostalo još tri dana. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da Mu robuje-ibadet čini, a iz Njegove milosti i dobrote nije ga pustio da luta nego mu je slao poslanike koji su također ljudi, čime je ljudski rod odlikovao nad ostalim stvorenjima.

Zadatak poslanika je da ljude vodi ispravnim putem njihove prirode i istinskom vjerom. Allah je podario svakom poslaniku dokaze koji govore o istinitosti Njegovog poslanstva. Uzvišeni kaže: “Mi smo izaslanike naše sa jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali“. Allahova milost prema robovima Njegovim jeste i to što nijedan narod nije ostavio a da mu poslanika nije poslao koji će ga pozivati na robovanje jedino Allahu, koji će ga poducavati onome što mu koristi od ovoga svijeta i upozoravati ga na kazne na Ahiretu. Uzvišeni kaže: “..a nije bilo naroda kome nije dosao onaj koji ga je opominjao“.

Draga braćo život Muhammedov s.a.v.s. možemo podijeliti u tri perioda:
1.od rođenja do poslanstva 40 god.
2.od poslanstva do hidžre 13 god.
3.od hidžre do smrti 10 god.

Muhammed s.a.v.s. od rođenja do poslanstva.
Otac Alejhiselamov, Abdulah sin Abdul-Mutalibov, oženio se u 18. godini svoga života sa Aminom kćeri Vehbovom, koja je kao prvo dijete ponijela Muhammeda s.a.v.s. Na dva mjeseca prije nego se Muhammed s.a.v.s. rodio umro mu je otac u Jesribu. Muhammed s.a.v.s. se rodio uoči ponedeljka u zoru 12.Rebiul-ewela, po kalendaru Isa a.s. 20. aprila 571. godine. Prema arapskom običaju, majka ga je dala na selo jednoj ženi zvanoj Halima, da se na čistom zraku i među riječitim arapima odgaja.

Kod Halime Muhammed s.a.v.s. je ostao četiri godine. Kad mu je bilo šest godina odvela ga je majka u Medinu njegovim rođacima. Pri povratku iz Medine umre mu majka u mjestu zvanog Ebva, te ga djed Abdul-Mutalib uzme sebi, ali nakon dvije godine, umre i on, te ga preuzme amidza mu Ebu-Talib.

U devetoj godini života, krene sa amidžom u Sam sa trgovačkom robom. U dvadeset i petoj godini Muhammed s.a.v.s. po drugi put pođe u Sam sa trgovačkom robom Hatidže. Dva mjeseca nakon povratka iz trgovine, ponudi mu Hatidza brak i on je vjenča. Sa njom je Muhammed s.a.v.s. proveo svoju mladost i izrodio sedmero djece po imenu Kasim, Tahir, Abdulah, Fatima, Zejneba, Rukaja i ummu Kulsum, dakle tri muska i četiri ženska djeteta.

Život Muhammeda s.a.v.s. prije poslanstva.
Odrastao je u narodu koji je obožavao kipove. Već u ranoj mladosti Mekkelije su ga zvali vjerni i pouzdani Muhammed. Muhammed a.s. je odrastao savršen a njegov narod je imao puno mahana. Još prije poslanstva mrzio je kipove, igre i bezposlice i nije žudio za ovosvijetskim uzivanjima.

Period od poslanstva do hidžre.
U četrdesetoj godini kada je po svom običaju boravio u pećini Hira, pojavio mu se Džibril i objavio mu pet ajeta iz sure Ikre. Prvi su se odazvali njegovu pozivu Hatidža, Ebu Bekr, Alija i Zejd ibn Haris.

Desetu godinu poslanstva zvali su žalosna godina. U ovoj godini je umrla Hatidža koja ga je mnogo pomagla. U istoj godini umre i Ebu Talib koji ga je mnogo volio i štitio.

Draga braćo uzmimo Muhammeda s.a.v.s. za uzora. Uzvišeni kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.“

Draga braćo poslanik je vjernicima draži, preči i bliži nego oni sami sebi. Allah je rekao: “vjernik treba da bude preci vjernicima nego oni sami sebi“. Mi muslimani treba da shvatimo sve što imamo vrijedi žrtvovati za šehadet, jer čovjek vrijedi tek kad ima ispravan šehadet.

Mnogi su poznavali rahmetli hafiza Ismaila, koji je to prostim riječima umio da kaže. Sve su nule ako nema imana, sve je nula, ali ako ispred nule staviš jedinicu, vjeru u jednog Boga i koliko god nula dodajete povećava se vrijednost. Ali samo sa vjerovanjem u Allaha i poslanika, samo sa tom jedinicom, bez tog faktora sve su nule.

Treći period od hidžre do smrti. Braćo ako bi neko poslanika s.a.v.s. nešto upitao iskreno bi mu odgovorio, ako bi neko kod njega nešto ostavio, povjerio mu na čuvanje, sačuvao bi to i vratio vlasniku kada zatraži, ako bi nešto obećao ispunio bi obećanje.

Poslanik Muhammed s.a.v.s. je odvraćao ljude od laži, prijevare i govorio je: “Tri su glavna obilježja licemjera: Kada govori laže, kad obeća ne ispuni, kad mu nešto povjeri on to iznevjeri“.

Jedne noći kad su se mušrici bili okupili oko Alejhiselamove kuće, po Božijoj volji i pod Božijom zaštitom izađe Muhammed s.a.v.s. iz kuće i krenu zajedno sa Ebu Bekrom za Medinu. To je hidžra to jest seoba Muhammeda s.a.v.s. iz Mekke u Medinu. Hidžra je najvažnija tačka u historiji islama. Jer od tada počinje brzo širenje islama.

Jedanaeste godine po hidžri Muhammed s.a.v.s. se razbolio. Muhammed s.a.v.s. je izašao u džamiju. Kad se svijet okupio on je najprije zahvalio Allahu dž.š., onda je rekao: “O ljudi ja čujem da se vi bojite da vam poslanik ne umre. Je li ijedan poslanik vječno ostao u svom narodu? Ja ću otići svome Gospodaru a vi ćete za mnom stići.”

Na kraju rekao je Allah dž. š.: “Tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i međusobno jedan drugome preporučuju da se drže istine i strpljivosti“.

Neka Allah dž.š. i mene i vas učini muminima, koji će dobra djela činiti. Molim oprost od Allaha za svaki grijeh i sebi i vama, pa tražite i vi oprost od Allaha, jer On uistinu mnogo prašta i samilostan je. Gospodaru budi nama i našim porodicama milostiv na obećanom danu. Amin.

Muhjudin ef. Bećoja, džamija u Kočinama, januar 2014. godine / rebiu-l-evvel 1435.