Miz Mostar Vakufi

Vakuf Baba Beširove džamije

I

U vlasništvu ovog vakufa na osnovu podataka iz gruntovnice (povodom sastavljanja gruntovnice 1890 godine) su bile sljedeće nekretnine:
U ZK ulošku br. 3129 k.o. Mostar
1.    gradilište (k.č. 49/51 površine 6 m2 )
2.    gradilište  ( k.č. 49/54, površine 110 m2)
3.    gradilište  ( k.č. 49/59, površine 33 m2)
4.    groblje „Janjevina“  ( k.č.57/117, površine 736 m2)
5.    groblje „Veliki harem“ kod džamije ( k.č.59/67, površine 3042 m2)
6.    džamija sa gradilištem i dvorištem ( k.č. 59/68, površine 238 m2)

u ZK ulošku br: 2196 k.o. Mostar
1.    kuća sa kućištem i dvorištem ( k.č. 58/84, površine 162 m2)
2.    voćar kod kuće ( k.č.58/85, površine 640 m2)

u ZK ulošku br: 4410 k.o. Mostar
1. pašnjak „harem u strani“ ( k.č. 233, površine 420 m2)

U ZK ulošku br: 3130 k.o. Mostar
1.put kućni ( k.č. 53/67 , površine 12 m2)

U ZK ulošku br: 333 k.o. Biograci
1.    gradilište „Stara džamija“ ( k.č. 577/1, površine 100 m2)
2.    oranica“Vrt kod stare džamije“( k.č.577/2, površine 250 m2)

II

Vakufnama nije sačuvana pa se tačno ne zna šta je vakif sve zaviještao za izgdržavanje svoje zadužbine.

III

Od nekretrnina iz zk.uloška br: 3129 u vlasnišvu i posjedu Islamske zajednice sada je samo džamija sa dvorištem i Veliki harem kod džamije.
Napominjemo da je od velikog harema kod džamije oduzet dio (450 m2) za proširenje puta Balinovac –Ilići a dio u površini od 46m2 izuzet te ustupljen Dizdarević Jusufu.
Groblje“Janjevina“ prvo pocijepano na četiri katastarske čestice te izuzeto za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta.
Sve je oduzeto putem vlasti (eksproprijacija, nacionalizacija )
Medžlis islamske zajednice Mostar pokrenuo je postupak 2001.g. za dobijanje naknade za izuzeto zemljište obzirom da je zemljište izuzeto bez prava na naknadu.
Za sada je dozvoljena obnova postupka. Čeka se donošenje rješenja.

Nekretnina iz zk. uloška br: 2196 su nacionalizovane ( voćar  za izgradnju kolektivnog stambenog objekta od kojeg je kasnije dio ustupljen fizičkom licu.)
Kuća nacionalizovana. 1959. godine. Žalba vakufskog povjerenstva odbijena kao neosnovana.
1968. godine „Dom“ za gazdovanje stambenim zgradama kuću prodao Bucman Salki.
Medžlis Islamske zajednice Mostar početkom 2010. godine podnio zahtjev za dodjelu zamjenskog stana.
Nekretnina iz zk.uloška br: 4410 („harem u strani“) nacionalizovana dijelom za potrebe izgradnje puta Mostar-Ilići dijelom za individualnu stambenu izgradnju.

Nekretnina iz zk.uloška br:3130 i sada je gruntovno vlasništvo sa ½ vakuf no nije u posjedu IZ-e.

Nekretnina iz zk.uloška br:333 su gruntovno vlasništvo vakufa  ali nije u posjedu vakufa.
Uzurpirana od strane Mandić Ivana – Široki brijeg.
Za sada nije ništa poduzeto.

Izvori: Gruntovnica

Pašnjak – harem u strani

Narodni odbor Opštine Mostar, srez Mostar Rješenjem broj; 04/I-456/I od dana 2.11. 1961.g.  donijelo je rješenje o pripajanju parceli 59/69 put – javno dobro. Predaju parcela imaju izvršiti bivši vlasnici odmah nakon prijema Rješenja. „Odgovarajuća naknda biće naknadno određena i isplaćena posebnim rješenjem na osnovu važećih propisa o naknadi za nacionalizovane nekretnine“, navedeno je u rješenju.
Naime Odjeljenje za komunalne poslove NOO-e Mostar stavilo je zahtjev da se Narodni Odbor Opštine Mostar uvede u posjed nacionalizovanih nekretnina koje su predviđene za izgradnju dijela Novog puta Mostar – Ilići. Ta izgradnja je od neobično važnog značaja jer postojeći dio puta od Balinovca prema Ilićima neodgovara više potrebama modernog saobraćaja.
Posebnim rješenjem biće odlučeno o načinu i sredstvima isplate naknade bivšim vlasnicima nekretnina. ( Kopiju tog rješenja ne posjedujemo, niti se zna da li je ona ikada izvršena)
Obzirom na istaknuto, te vodeći računa o potrebi i značaju izgradnje novog puta Mostar – Ilići Narodni odbor Opštine Mostar je nakon razmatranja zahtjeva Odjeljenja za komunalne poslove došao je do uvjerenja da je ta izgradnja od velikog značaja za naš grad i potrebe modernog saobraćaja pa kako su se stekli svi potrebni uslovi predviđeni članom 38 zakona o nacionalizaciji riješio je kao u dispozitivu.Istim Rješenjem nacionalizovano je zemljište koje se nalazilo u neposrednoj blizini harema i desetak Bošnjaka i to: Mujić-Jonić Zejne u površini  450m2, Kapetanović – Duranović Fate u površini 385 m2, Drače-Bošnjić Šerife u površini od 260m2, Bošnjić-Spahić Fatime  u površini 555m2, Dvizac (Habiba)Vehbije u površini od 370m2, Dvizac (Agana) Emine u površini od 365 m2, Trbonja – Dvizac Sabire u površini 850m2, Dvizac (Ibrahima) Avde u površini 1460 m2, Fazlibegović (Jusufa) Mustafe u površini od 380 m2, , Fazlibegović (Jusufa) Mustafe u površini od 370 m2, Fazlibegović (Jusufa) Mustafe u površini od 630 m2, Fazlibegović (Jusufa) Mustafe u površini od 280 m2.
Rješenje je potpisao sekretar Jovo Hamović

Skupština opština Mostar, Sekretarijat za opštu upravu i budžet broj: 04/I-164/3 od dana 7 avgusta 1972.g. izvršavajući zaključak Opštinskog vijeća Mostar sa sjednice održane 16. Jula 1971.g.  donijelo je rješenje o izuzimanju iz posjeda te predaje nacionalizovanog  neizgrađenog zemljišta za potrebe Fonda za uređenje građevinskog zemljišta u svrhu davanja na konkurs radi individualne stambene izgradnje na području naselja „Balinovac“ Pašnjak – harem u strani – k.č. 233/1 u površini od 165 m2 i Pašnjak –harem u strani k.č. 233/2 u površini od 201 m2; zemljišno knjižno pravo Vakuf  Baba Beširove džamije sa 1/1 dijela.

U istom rješenju odbijen je zahtjev Fond za uređenje građevinskog zemljišta Opštine Mostar da mu se ustupi zemljište u stvarnom pravu korištenja Enise i Husfefa Fazlibegovića sa po ½ dijela.
Fond za uređenje građevinskog zemljišta Opštine Mostar zatražio je po opštinskom pravobranilaštvu da mu se preda u posjed i ustupi na korištenje nacionalizovano neizgrađeno zemljište označeno kao k.č. 233 234/1 i 59/69 sve k.o. Mostar u svrhu davanja na konkurs radi individualne stambene izgradnje u naselju zvanom Balinovac.Uz zahtjev za dodjelu zemljišta predlagač je podnio svu zakonom propisanu dokumentaciju koja se nalazi u ovom predmetu.
U predhodno provedenom postupku uviđajem na licu mjesta, uz prisustvo stranaka i vještaka ovaj je organ izvršio materijalno obezbjeđenje dokaza, cijepanje i formiranje građevinskih parcela shodno urbanističkom rješenju i odobrenoj užoj lokaciji na nekretninama koje su predmet ovog postupka, saslušao zemljišno-knjižne korisnike potraživanog zemljišta koji su zatražili da im SO-e Mostar ustupi po jedno gradilište u svrhu izgradnje porodičnih stambenih zgrada, a po pravu prvenstva kao bivšim vlasnicima, što se odnosi na Fazlibegović Husrefa i Enise dok se k.č. 233, odnosno Pašnjak – Harem u strani u površini od 165 m2 izuzima iz posjeda dosadašnjeg vlasnika ( Islamske zajednice ili Opštine Mostar po osnovu izvršene nacionalizacije 1961.g.) predaje u posjed i ustupa na korištenje Fondu za uređenje građevinskog zemljišta kao neizgrađeno građevinsko zemljište.
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljne stranke mogu u roku do 30 dana od dana prijema istog u pogledu Odluke o izuzimanju zemljišta pokrenuti upravni spor tužbom kod Vrhovnog suda SRBiH, dok se u pogledu Odluke o predaji u posjed i ustupanja ne može pokrenuti upravni spor, obzirom da se ne radi o upravnom aktu, već o aktu raspolaganja SO-e.

Rješenje je potpisao P.O. Načelnika Barišić IlijaPotom slijedi ispravka  datirana 25.4.1974.g. pod brojem 04/I-164/3 u kojem se kaže: Ispravljaju se sljedeće greške: U stavu 1. ovog rješenja umjesto k.č.233/2 – pašnjak „harem u strani“ u površini od 201 m2 pravo korištenja vakuf  Baba Beširove džamije sa 1/1 dijela, treba da stoji:

k.č. 234/6 pašnjak „strana“  u površini od 201m2 i stvrano pravo korištenja Fazlibegović Husrefa i Enise iz Mostara sa po ½  dijela
A umjesto k.č. 233/1 treba da stoji: k.č. 233 – harem u strani površine od 165 m2 zemljišno knjižno korištenje Vakuf  Baba Beširove džamije sa 1/1.
U ispravci je konstatirano da su predmet ustupanja na korištenje nacionalizovanog neizgrađenog zemljšta bile parcele 234/6 i 233 a ne parcele 233/1 i 233/2
Ispravku potpisuje  za načelnik-a  Muriz Maslo

Nekretnina u ulici Muje Bjelavca
U Ulici Muje Bjelavca u Zahumu parcela u površini od 22 m2 označena kao k.č. 53/ 67 – Put.  prilikom sastavljanja gruntovnice 1890 g. uknjižen je kao vlasnik u A1 označenih nekretnina. Vakuf Baba Beširove džamije ½ i Mirze Ćemalovića ½ .
26. oktobra 1978 godine na osnovu pravomoćnog rješenja SO Mostar 03/12 -3317/1 uknjižuje se zemljište upisano u A1 kao društvena svojina 1/1.
PR: od dana 26 oktobra 1978.  Dn (spis) 1738/78 Na osnovu člana 38/39 zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i neizgrađenog građevinksog zemljišta uključuje se pravo korštenja neizgrađenog građevinksog zemljišta upisanog u A I u korist Vakufa Baba Beširove džamije u Mostaru sa ½,  Đulbe Ćemalović žene Husage rođene Zukanović iz Mostara 1/16 ( v 5 prenos koriš.), Mirze Ćemalovća um. Husage iz Mostara sa 7/16 (v5) dok nadležni organ ne donese rješenje o prodaji zemljišta u posjed Opštini ili drugom licu. Na osnovu pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Opštinskog suda u Mostaru od 26. septembra 1978.g.  O: 460/78 uknjižuje se pravo korištenja sa 1/16 djelova Ćemalović Đulbe žene Husage u korist Mirze Ćemalovića um Husage iz Mostara sa 1/16 pod 4. dok nadležni organ ne donese rješenje o prodaji zemljišta u posjed Opštini ili drugom licu. 

Nacionalizovana magaza

Prilikom sastavljanja gruntovnice 1890 godine uknjižen je kao vlasnik nekretnine u AI (jedan) u AII (dva) u AIII (tri) označenih nekretnina:
1.    Vakuf Baba Beširove džamije u Mostaru sa 1/1 uknjiženo je pravo vlasništva na magazu stojeću na četiri kat br.49/59 u A listu upisana pod tekućim brojem 1 nevedenu u korist:
2.    Hadži Jusufa Bakamovića um. H Muhamedbega iz Mostara ( V. 3 Prenos vlasništva) pr. 28 decembra 1904.g. broj 35686/. Na temelju kupoprodajnog ugovora d.d.o. Mostar 28. Decembra 1904.g. uknjižuje se pravo vlasništva na magazu stojeću na kč. Br. 49/59 u korist
3.    Memišage Mujića um. Alibega iz Mostara ( V.4 prenos vlasništva) pr. 7. Novembra 1928.g. Na osnovu urudžbene isprave d.o.o. Mostar 11. Oktobra 1928.g. O: 41/28 uknjižuje se pravo blasništva na magazu stojeću na kč. 49/59 u AI upisanoj u korist:
4.    Mejre rođ. Žuljević udov. Memišage Mujića iz Mostara (V. 5 prenos vlasništva) i
Ali ef. Mujića um Memišage iz Mostara (V. 5 prirast). Pr: 7. Novembra 1928,g, br G: 1919/28. Na osnovu ugovora o zamjeni nekretnina d.d.o. mostar od 7. Novembra 1923.g. uknjižuje se pravo vlasništva na 1/8 magaze stojeći na k.č. 49/59 u A I Mejre Žuljević u korist
5.    Ali ef. Mujića um. Memišage iz Mostara + 7/8 pod 4(2) ( V. 6 prenos vlasništva)
Pr. 13. maja 1958.g. Dn: 1022/58. na osnovu rješenja o nasljeđivanju Sreskog suda u Mostaru od 25. Februara 1958.g. Ov: 552/57 uknjižuje se pravo vlasništva na magazi na nekretninu k.č. 49/59 u korist
6.    Mujić Zejne udove Alije rođene Jonić iz Mostara (V. 7 brisanje upisa) Pr: 9.5. 1961.g. Dn: 950/61
7.    Briše se upis pod rednim brojem 6
………………..

Općina Mostar Jugozapad  Rješenjem broj 01-71/99 od dana 15.3. 1999.g. u predmetu legaliziranja kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „Balinovac“ po zahtjevu Javnog preduzeća za obnovu i izgradnju Mostar „Urbing“ Mostar  utvrdila je trajno pravo korištenja građevinskog zemljišta u koje potpadaju i k.č. 57/ 117 u površini od 242m2, k.č. 57/247 u površini u površini od 34m2, k.č. 57/249 u površini od 168 m2, k.č. 57/248 u površini od 8 m2 upisane kao društveno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja Vakufa Baba Beširove džamije u Mostaru sa 1/1.  U ovom Rješenju na isti način su tretirane još osam katastarskih čestica individualnog i društvenog vlasništva a zašta je „Urbing“  trebao platiti na ime naknade za zemljište iznos od 41.184, 00 DM, na ime naknade za pogodnosti rente iznos od 773.766,00 DM na Općinski račun. Istim rješenjem predviđeno je da zemljišno-knjižni odjel Osnovnog suda u Mostaru izvrši knjiženje trajnog prava korištenja zemljišta u korist Javnog preduzeća za obnovu i izgradnju „Urbing“ Mostar. U obrazloženju istog rješenja navodi se i to kao činjenica da je utvrđeno kako se na pomenutim lokalitetima nalaze izgrađeni stambeno-poslovni objekti. A da je gubitak privremenog prava korištenja zemljišta utvrđen na raspravi održanoj u prostorijama imovinsko –pravnog sektora odjela za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Mostar – Jugozapad u prisutnosti zastupnika odsutnih stranaka. „Građevinsko zemljište u stvarnom je posjedu graditelja od 1986.g., te za isto nije bilo ulaganih pravnih sredstava za povrat zemljišta, čime su se stekli uvjeti gubitka prava korištenja zemljišta bez naknade“, navodi se u obrazloženju.  Rješenje su potpisali Načelnik O.V.O Mostar Stipe Marić i Predsjednik O.V.O. Mostar dr. Miljenko Lugonja.

Skupština Opštine Mostar Rješenjem 04/1-475-70/77 od dana 27. juna 1983. g. po zahtjevu Dizdarević Jusufa donijela je rješenje  po kojem mu se ustupa na korištenje građevinsko zemljište  označeno kao k.č. 59/122 u površini od 45 m2 k.o. Mostar, društevena svojina s uknjiženim pravom korištenja Vakufa Baba Beširove džamije sa 1/1. Ova parcela nastale je cijepanjem od parcele označene kao k.č. 59/67 (Veliki harem kod džamije). U Rješenju je navedeno kako Dizdarević neće vršiti novčanu naknadu za navedenu česticu jer je ista isplaćena između ranijeg i novog korisnika zemljišta.
Natrodni odbor Opštine Mostar izvršavajući zaključak oba svoja Vijeća sa sjednice održane 31.3. 1961.g. donio je rješenje o peuzimanju i predaji u posjed NOO-e Mostar radi izgradnje novog puta  parcele k.č. 59/67 u površini od 450 m2 koje se nalazilo u vlasništvu Mujić Zejne rođene Jonić imenovano kao harem kod džamije. Uvidom u pregled vakufske imovine parcela k.č. 59/67 se nalazila u vlasništvu istog vakufa.
Istim ovim rješenjem preuzeto je i zemljište označeno kao dio k.č. 233, pašnjak „Harem u strani“ u površini od 210 m2 u vlasništvu Vakufa Baba Beširove džamije u Mostaru. U obrazloženju se pored ostalog navodi kako je izgradnja puta od Balinovca prema Ilićima od posebnog značaja te kako će posebnim Rješenjem biti odlučeno o načinu i sredstvima isplate naknade bivšim vlasnicima.
……….

Stambena zgrada

Sudija Sreskog suda u Mostaru Salko Slipičević na osnovu rješenja Narodnog odbora Mostar – komisije za nacionalizaciju od 24.oktobra 1959.g.  i 26. oktobra 1960.g. broj 48/59 i riješenje Narodnog odbora Sreza Mostar – komisije za nacionalizaciju od 16.decembra 1959.g. donio je naredbu o otpisu k.č. 58/84 iz A lista dosadašnje vlasništvo Vakufa Baba Beširove džamije i prepis iste u A list pod novom signaturom kao vlasništvo OPŠTENARODNE IMOVINE, organ upravljanja Narodni odbor Opštine Mostar. O tome je obavješten i Vakuf Baba Beširove džamije.

Komisija za nacionalizaciju Narodnog Odbora Mostar koju su sačinjavali: kao predsjednik Mirica Muhamed, kao potpredsjednik Šimić Franje i kao član Ahmet Ćatić aktom 16/12 1959.g. odbila je žalbu Sreskog Vakufsko-mearifskog  povjereništva o izuzimanju iz predmeta nacionalizacije k.č. 58/84 koje je tražilo da ova k.č. ostane i dalje u njihovom posjedu jer je na njoj izgrađen objekat koji je donosio prihode potrebne za finansiranje imama u Baba Beširovoj džamiji.
Rješenjem komisije za nacionalnizaciju Narodnog odbora Opštine Mostar kojeg potpisuje Zorko Grubišić broj 48/59 od dana 26. Oktobra 1960.g. k.č. 58/84 na kojoj se nalazi stambena zgrada u ulici Štefe Šulentića osnaženo i drugim rješenjima pravilno i po zaknu postalo je društvena svojina.  U jednom od njih određena je uknjižba u korist Opštenarodne imovine. U obrazloženju su navedeni zakoni na osnovu kojih je izvršena nacionalizacija zemljišta: na osnovu člana 12. Tač. 2 ZON, prema članu 3 ZON-a, te član 12. Tačka 2 ZON,  a odluka o upisu zemljišta temelji se na propisu član 25. i 26. Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije.  Protiv rješenja je dozvoljena žalba nezadovoljne stranke u roku od 15 dana.

Preduzeće za gazdovanje stambenim zgradama „DOM“ Mostar na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o prometu zemljišta i zgrada i odredaba Odluke svog Radničkog savjeta o uvjetima i načinu prodaje starih stambenih zgrada koje su unesene u fond stambenih zgrada ovog preduzeća od dana 20.decembra 1966.g. raspisalo je oglas o prikupljanju ponuda i taj oglas objavilo u listu „Sloboda“ broj 5/68 od 22. 1.1968.g., javno otvorilo pismene ponude dana 13.2.1968.g. i time utvrdilo kupoprodajnu cijenu  N. Din. 20.000,00. Na osnvu ovog kupoprodajnog ugovora Salko Bucman sa preduzećem DOM kupio je po istaknutoj cijeni stambenu zgradu koja se sastoji od 2 manje sobe, kuhinje i drvene terase u površini od 52m2 smještenoj na k.č. 58/84. Ovim je ugovorom kupac stekao pravo korištenja zemljišta koje pokriva zgrada i zemljište koji služi za redovnu upotrebu, sve dok na tom zemljištu postoji zgrada.
Opštinski zavod za geodetske i imovinske poslove Mostar Rješenjem broj 04/I-475-78/79 od dana 24. Juli 1973.g., izvršavajući zaključak donesen na sjednici Skupštine Opštine Mostar održane 13.jula 1973.g. a po zahtjevu Bucman Ibrahima sina Saliha radi rekonstrukcije stambenog objekta, ustupio je nacionalizovano građevinsko zemljište označeno kao k.č. 58/214 u površini od 116m2 nastala cijepanjem k.č.58/85 društvena svojina sa 1/1 s uknjiženim pravom korištenja Vakufa Baba Beširove džamije u Mostaru sa 1/1 u svrhu rekonstrukcije, odnosno izgradnje stambenog objekta. Rješenje precizira kako je organ uprave SO Mostar nadležan za imovinske poslove  po službenoj dužnosti obavezan provesti postupak određivanja pravične naknade ranijem korisniku zemljišta. Nakon toga zemljišno knjižni ured Opštinksog suda u Mostaru uknjižbu predmetnog zemljišta u skladu sa ovim rješenjem. U obrazloženju rješenja navodi se kako je Ibrahim Bucman uz zahjtev o korištenju nacionalizovanog zemljišta dostavio i rješenje Zavoda za urbanizam i izvod iz urbanističkog plana kojim je izdata urbanistička saglasnot u svrhu rekonstrukcije odnosno izgradnje stambenog objekta na zemljištu označenom kao k.č. 58/214.

U obrazloženju ovog rješenja navedeno je kako je k.č. 58/84 s uknjiženim vlasništvom Ibrahima Bucmana a da je k.č. 58/85 društvena svojina sa 1/1 uknjiženim pravom korištenja Baba Beširove džamije koja se na osnovu zaključka Vijeća udruženog rada i Vijeća mjesnih zajednica od 13. jula 1973. nosi oznaku kao k.č. 58/ 214 u površini 116 m2. U Obrazloženju se navodi i to kako je ova čestica nastala cijepanjem od k.č. 58/85 u korištenju Vakufa. Rješenjem je predviđeno po službenoj dužnosti određivanje pravične naknade za ustupljeno zemljište. Protiv ovog rješenja se ne može pokrenuti upravni postupak niti je dopuštena žalba jer se radi o aktu poslovanja Skupštine Opštine. Rješenje ispred Odsjeka za imovinsko pravnu upravu  potpisuje Ibrahim Tikveša.
Opštinski zavod za geodetske i imovinske poslove Mostar Rješenjem broj 04/I- 471-150/79. od dana 8. februar 1980.g.  nacionalizovano neizgađeno zemljište označeno kao k.č. 58/85 u površini od 490 m2 ranije zemljišno knjižno vlasništvo Vakufa Baba Beširove džamije 1/1 izuzeo je i ustupio na korištenje i predaju u posjed OSIZ-u u svrhu izgradnje stambeno poslovnih objekata na lokaciji „Balinovac I“. Istim rješenjem predviđeno je da odsjek za imovinsko pravne poslove po službenoj dužnosti pokrene postupak pravične naknade izuzetog zemljišta dosadašnjem korisniku. Poslije toga zemljište će biti uknjiženo u korist OSIZ-a sa 1/1 udjela dok će Opštinski zavod za geodetske i imovinske poslove evidentirati nastale promjene u pogledu prava posjeda i korištenja. Protiv rješenja koje je potpisao direktor zavoda Vid Čuljak nije dopuštena žalba, niti pokretanje upravnog spora.
U obrazloženju ovog rješenja istaknuto se kako je osnovna samoupravna zajednica za raspolaganje građevinskim zemljištem Mostar obratila Skupštini Opštine Mostar zahtjevom da joj se ustupi na korištenje i preda u posjed nacionalizovano neizgrađeno zemljište označeno kao i dspozitivu rješenja u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata.

Daljim aktima Ibrahim Bucman 23.5. 1991.g. je u Zemljišno knjižnom odsjeku izvršio otpis nekretnine k.č. 58/ 214 iz A I lista i pripis u A list, upis u A list  pod III, dijela kuće izgrađena na k.č. 58/ 214 zgrade Bucman Ibrahima Saliha sa 1/1 dijela. Ovim je izbrisan zk.ul.br. 2196 k.o. Mostar.  U sljedećem aktu broj 08- 361-73/90 od dana 5.4.1991. Bucman je dobio rješenje Sekretarijata za urbanizam i građenje i upotrebna dozvola. Rješenje potpisuje sekretar Borislav Puljić.